• Helena Christensen erinnert sich an ‚ganz besonderen‘ Moment