• Evanna Lynch - National Film Awards - March 2017 - Photoshot