• Joey Kramer: Auszeit von Aerosmith

    Joey Kramer - Aerosmith - 2012 - wife Linda - Splash